sostlouny.cz OA a SO? gen. F. Fajtla, Louny

sostlouny.cz
Title: OA a SO? gen. F. Fajtla, Louny
Keywords:
Description: OA a SO? gen. F. Fajtla, Louny ?kola informace o ?kole pracovi?tě Osvoboditel? 380 pracovi?tě Postoloprtská 2636 Pracovi?tě ?í?ní 2684 – ODV práce ?ák? autoservis záme?nické práce svá?ecí ?kola staveb
sostlouny.cz is ranked 14635099 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $8,283. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sostlouny.cz has 43% seo score.

sostlouny.cz Information

Website / Domain: sostlouny.cz
Website IP Address: 46.29.229.252
Domain DNS Server: gama.ns.active24.sk,beta.ns.active24.cz,alfa.ns.active24.cz

sostlouny.cz Rank

Alexa Rank: 14635099
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sostlouny.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,283
Daily Revenue: $22
Monthly Revenue $680
Yearly Revenue: $8,283
Daily Unique Visitors 2,088
Monthly Unique Visitors: 62,640
Yearly Unique Visitors: 762,120

sostlouny.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Tue, 09 Aug 2016 20:18:17 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=UTF-8

sostlouny.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

sostlouny.cz Traffic Sources Chart

sostlouny.cz Similar Website

Domain Site Title
loutkove-divadlo.cz Loutkové divadlo Louny
karatelouny.cz Shotokan karate club Louny |
powerbygen.com GEN
zsfajtla.cz Z? a M? generála Franti?ka Fajtla DFC
mkl.cz Městská knihovna Louny - Městská knihovna Louny
landhausmaria.at Landhaus Maria | F?gen, Zillertal - landhausmaria.at
urologe-georgiades.at OA Dr. Christoph Georgiades - Facharzt f?r Urologie - Urologe - Startseite
ubytovani-louny.com Ubytování Louny
hoteluradnice.cz Louny Hotel U Radnice, hotel Louny, ubytování louny, pronájem Louny
fklouny.com FK Louny – Fotbalovy klub Louny | Fotbal Louny

sostlouny.cz Alexa Rank History Chart

sostlouny.cz aleax

sostlouny.cz Html To Plain Text

OA a SO? gen. F. Fajtla, Louny ?kola informace o ?kole pracovi?tě Osvoboditel? 380 pracovi?tě Postoloprtská 2636 Pracovi?tě ?í?ní 2684 – ODV práce ?ák? autoservis záme?nické práce svá?ecí ?kola stavební práce krej?í – aran?ér ?emesla recyklohraní Sdílená dílna pro ?áky Z? ?kolní ?ád ?KOLSKá RADA ?kolní parlament krou?ky Divadelní krou?ek vychovny poradce, MPP, EVVO dokumenty nada?ní fond vyro?ní zprávy NF projekty OP VK 1.1. – vyzva 56 Erasmus+ 15 VET Erasmus+ VET ERASMUS+ LEONARDO DA VINCI UNIV2 OP VK 1.5 – ?EU peníze st?edním ?kolám“ EU peníze st?edním ?kolám UNIV3 fotogalerie Erasmus+ ?Strategická partnerství“ 2015 Jazyková olympiáda st?edních ?kol 2015 TABLA Státní zkou?ky z grafickych disciplín DUM – OP-VK EU peníze st?edním ?kolám ?áci a rodi?e organizace ?kolního roku 2015-2016 bakalá?i Rozvrh suplování MZ 2016 – informace, JZS, rozpis ?ák? Nabídka zku?ebních p?edmět? – profilová ?ást Profilová MZ – STR / 3. ?ást SMZ ANJ Profilová MZ – VSP / 3. ?ást SMZ ANJ Profilová MZ – EKL / 3. ?ást SMZ ANJ ?kolní seznam literárních děl pro ústní MZ z ?JL ZZ 2016 – informace, JZZZ, rozpis ?ák? smlouvy o odborné praxi elektronická omluvenka e-learning p?ijímací ?ízení informace k p?ijímacímu ?ízení Kritéria p?ijímacího ?ízení pro ?kolní rok 2016/2017 p?ihlá?ka ke sta?ení Vysledky p?ijímacího ?ízení pro ?kolní rok 2016/2017 Dal?í kola p?ijímacího ?ízení nabídka obor? – 2016/17 studijní obory u?ební obory Slu?by stravování informace jídelní lístek p?ihlá?ka ke stravování vnit?ní ?ád ?kolní kuchyně provozní ?ád ?kolní kuchyně domov mláde?e informace p?ihlá?ka do domova mláde?e ?VP a ?ád domova mláde?e vnit?ní ?ád DM volno?asové aktivity fotogalerie ubytovna vzdělávání pro dospělé Informace Obsluha CNC obráběcích stroj? (kód: 23-026-H) Svá?e? se zamě?ením na metodu 111, 135 a 311 ?ití je hra REKVALIFIKACE kontakty vedení ?koly hospodá?sko – ekonomicky úsek elektronická podatelna bez el. podpisu kde nás najdete Nabídka zaměstnání Soutě?e tel: +420 415 655 489, e-mail: skola@oasoslouny.cz OA a SO? gen. F. Fajtla, Louny Obchodní akademie a St?ední odborná ?kola gen. F. Fajtla, Louny Zavedli jsme vyuku odbornych p?edmět? metodou CLIL. content and language integrated learning Na?e ?kola chce poskytovat ?ák?m kvalitní vzdělání, a proto jsme se v leto?ním ?kolním roce rozhodli zavést do vyuky odbornych p?edmět? metodu CLIL – integrovanou vyuku odborného p?edmětu a cizího jazyka. Obsahově a jazykově propojené vyu?ování p?iná?í několik klí?ovych vyhod: ?áci se vzdělávají sou?asně v cizím jazyce a v daném odborném p?edmětu díky své znalosti anglického jazyka, mohou p?i studiu odborného p?edmětu vyu?ívat cizojazy?né materiály, schémata, obrázky roz?i?ují si svou cizojazy?nou odbornou slovní zásobu prohlubují si mezip?edmětové vztahy a zároveň se zvy?uje jejich motivace k u?ení V praxi to znamená, ?e některé vyu?ovací hodiny odbornych p?edmět? jsou vedeny v anglickém jazyce. ?áci pou?ívají cizojazy?né materiály, které slou?í k roz?i?ování a prohlubování jejich odborné slovní zásoby. Tu ?áci následně mohou uplatnit v diskuzích v mezinárodních projektech nebo na odborné zahrani?ní praxi. P?íprava u?itel? na vyu?ování touto metodou vy?aduje mnohem del?í ?as ne? na bě?nou vyuku. Ale první zku?enosti ukazují, ?e není ?eho litovat.Metoda CLIL se setkala s velkym zájmem u ?ák? 1. ro?níku oboru Ekonomické lyceum v p?edmětech chemie a biologie, 3.ro?níku Obchodní akademie v p?edmětu Slu?by cestovního ruch a u ?ák? 1. ro?níku oboru Ve?ejnosprávní ?innost v p?edmětu ve?ejná správa. 1 2 3 … 72 Dal?í ? VYHLá?ENí DAL?íHO KOLA P?IJíMACíHO ?íZENí Publikováno 28.6.2016 | Autor: Věra ?najdarová VYHLá?ENí 3. KOLA P?IJíMACíHO ?íZENí Obor vzdělání – název KKOV forma po?et volnych míst termín p?ijímání p?ihlá?ek do 3. kola P? termín 3. kola P? Strojírenství 23-41-M/01 denní 5 1.7.2016 25.8.2016 Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 4 1.7.2016 25.8.2016 Ve?ejnosprávní ?innost 68-43-M/01 denní 9 1.7.2016 25.8.2016 Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 10 1.7.2016 25.8.2016 Mechanik opravá? motorovych vozidel 23-68-H/01 denní 3 1.7.2016 25.8.2016 Instalatér 36-52-H/01 denní 5 1.7.2016 25.8.2016 Zedník 36-67-H/01 denní 10 1.7.2016 25.8.2016 Aran?ér 66-52-H/01 denní 3 1.7.2016 25.8.2016 Cely p?íspěvek → Rubriky: Neza?azené, p?ijímací ?ízení, p?íspěvky Státní zkou?ky obnoveny Publikováno 24.6.2016 | Autor: Jaroslava Kuhnová Ve ?tvrtek 23. ?ervna 2016 po pětileté p?estávce opět proběhly na OA a SO? gen. Fr. Fajtla Louny státní zkou?ky z grafickych disciplín. P?ihlásilo se celkem 9 uchaze??, 5 děv?at, 4 chlapci. Je zajímavé, ?e kdysi vylu?ně dív?í disciplínu… Cely p?íspěvek → Rubriky: akce ?koly, Práce na?ich ?ák?, p?íspěvky, Státní zkou?ky z graf. disciplín Literární exkurze Prahou Publikováno 15.6.2016 | Autor: Petra Karfíková Dvacet student? prvních ro?ník? obor? strojírenství a ve?ejné správy v pátek 10. ?ervna nav?tívilo Prahu s cílem poznat místa na?í nejstar?í historie. Celá vyprava za?ala na Vy?ehradě, místě op?edeném mnoha pověstmi. Kromě chrámu sv. Petra a Pavla se v?ichni tě?ili… Cely p?íspěvek → Rubriky: akce ?koly, Exkurze, p?íspěvky Ekohrátky Publikováno 9.6.2016 | Autor: admin V pondělí 6. ?ervna proběhl v Masarykovych sadech v Lounech zábavny program pro děti z mate?skych ?kol pod názvem ?Park v ohro?ení“. Krásné prost?edí parku poskytlo úto?i?tě 27 pohádkovym postavi?kám, za které se ji?… Cely p?íspěvek → Rubriky: akce ?koly, p?íspěvky Na?i studenti v Nizozemsku Publikováno 8.6.2016 | Autor: Iris Kernerová V neděli 5. ?ervna se z tydenního pobytu v nizozemském Barendrechtu vrátila skupina dvanácti student? t?etích ro?ník?. Partnerské město Loun nav?tívili v rámci projektu Erasmus+ Strategická partnerství a tato cesta navázala na dubnovou náv?těvu student? z Barendrechtu. V dopoledních hodinách se studenti věnovali plnění úkol? projektu, jeho? tématem je trvale udr?itelny rozvoj. Navazovali na svou práci z dubna, na základě vysled? dotazníkového ?et?ení, které prováděli v obou městech. Na konci tydne studenti shrnuli svou ?innost v trojjazy?ném Newsletteru, ktery si v blízké době budete moci p?e?íst na www. wikigreen.eu. Kromě teoretické práce v tymech se vydávali odpoledne i na exkurze (nap?. ?istírna odpadních vod v Barendrechtu, zahradnictví ve Zwijndrechtu, Rotterdam), jak jinak ne? typickym nizozemskym dopravním prost?edkem – na kole. V pátek během dopoledne nás ve ?kole nav?tívil zástupce radnice, ktery se studenty diskutoval o jejich projektu a zá?itcích z obou pobyt?. Pop?ál student?m do budoucna, aby si své setkání zopakovali, bu? soukromě, nebo v rámci aktivit po?ádanych partnerskymi městy. Cely tyden si na?i studenti vylep?ovali angli?tinu, zvy?ovali si povědomí o ?ivotním prost?edí, poznávali kulturu Nizozemska a vyznamně tak prohloubili p?átelství se studenty v Barendrechtu. A vlastně jen tak mimochodem pro?li také náro?nym cyklistickym kurzem. [>] Cely p?íspěvek → Rubriky: akce ?koly, erasmus+, mezinárodní projekty, p?íspěvky P?edávání maturitních vysvěd?ení Publikováno 8.6.2016 | Autor: Petra Karfíková Na Městském ú?adě v Lounech se ve ?tvrtek 2. ?ervna konala slavnostní akce – absolvent?m na?í ?koly bylo p?edáváno maturitní vysvěd?ení. Na úvod zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur a po proslovu paní ?editelky studenti EKL, STR a VSP obdr?eli tolik vytou?ené maturitní vysvěd?ení. Několika z nich se dokonce poda?ilo dosáhnout vyznamenání – Denise Taufnerové a Kate?ině Tomá?ové z EKL, Zdeňku Novotnému ze STR a Patriku Pulchartovi z VSP. T?ídní u?itelky Mgr. J. Kuhnová a Mgr. P. Karfíková pop?ály svym student?m mnoho ?těstí v nové etapě jejich ?ivota a na závěr opět zazněla hudba – v podání Eli?ky Drbohlavové a Jaroslava Parmy. Vě?íme, ?e tento slavnostní akt za p?ítomnosti u?itel?, rodi?? a známych byl krásnou te?kou za st?edo?kolskym vzděláváním na?ich absolvent?. [>] Cely p?íspěvek → Rubriky: akce ?koly, P?edávání maturitního vysvěd?ení, p?íspěvky 1 2 3 … 72 Dal?í ? Právě probíhá… KONTAKT Název organizace: Obchodní akademie a St?ední odborná ?kola gen. F. Fajtla, Louny, p?íspěvková organizace Z?izovatel: ústecky kraj Velká Hradební 3118/48, 40002 ústí/Labem Sídlo ?koly: Louny, ústecky kraj ?editelka ?koly: Mgr. Simona Vágnerová Doru?ovací adresa: Osvoboditel? 380, 440 58 Louny Telefon: +420-415-655-489 Telefon: +420-415-655-489 (?ádosti) Fax + záznamník: +420-415-652-486 IZO: 014451042 I?O: 14451042, DI?: CZ14451042 REDIZO: 600170632 E-mail: skola@oasoslouny.cz Bankovní spojení: ?SOB, ?.ú. 167762648/0300 KDE NáS NAJDETE ELEKTRONICKá PODATELNA ROZPIS ZáVěRE?NYCH ZKOU?EK 2016 ARR3, INS3, MOV3, SME3, ZED3, ZPR3 SPZ Triangle, p?íspěvková organizace SDíLENá DíLNA PRO ?áKY Z? bli??í informace – Ing. Jind?i?ka K?ivánková STáTNí ZKOU?KY Z GRAFICKYCH DISCIPLíN – Mgr. Jaroslava Kuhnová ?KOLNí KNIHOVNA – úTERY 11:30 – 11:45 a 14:10 – 14:30 P?ipravované akce ?ádné akce RSS P?ihlá?ení k odběru informací z webu: Na adrese http://oasoslouny.cz/feed/ najdete RSS kanál novinek webu na?í ?koly, k jeho? odběru se m??ete p?ihlásit a získávat tak automaticky ?asto aktualizované informace. Pokud budete chtít odebírat jakoukoliv jinou rubriku, sta?í za adresu rubriky dopsat /feed/ v RSS ?te?ce www.novamaturita.cz Podzimní zku?ební období maturitní zkou?ky 2016 8.6.2016 Informace pro ?áky k ?ádostem o p?ezkum vysledku maturitní zkou?ky 2016 16.5.2016 Zve?ejňování zadání písemnych zkou?ek S? MZ 2016 – jarní zku?ební období 2.5.2016 Základní informace k písemnym zkou?kám S? MZ 2.5.2016 ?ákovsky pr?vodce maturitní zkou?kou – jaro 2016 19.4.2016 Prohlá?ení o p?ístupnosti Tato webová prezentace je vytvo?ena s ohledem na maximální p?ístupnost obsahu. Splňuje v?echny d?le?ité zásady p?ístupnosti podle Pravidel p?ístupnosti pro weby ve?ejné správy. Uspo?ádání a ovládání stránek je navr?eno tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlí?e?e, tak i pro osoby se specifickymi pot?ebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvět?ení je pot?eba pou?ít systémovych nástroj? (nastavení prohlí?e?e). Kód stránek je vytvo?en v souladu s normou HTML 5 a pomocí kaskádovych styl? CSS. Stránky jsou p?ístupné i po vypnutí Javascriptovych funkcí bez ztráty obsahové a naviga?ní informace. Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokument? formátu PDF, a to zejména z takovych d?vod?, ?e bu? obsahují typografické prvky a formátování, které webovy formát nepodporuje, nebo jsou p?íli? velké a je vhodné jejich sta?ení. Pro zobrazení takovych dokument? je t?eba mít nainstalovany prohlí?e? Adobe Reader, ktery je zdarma ke sta?ení z internetového serveru spole?nosti Adobe. V některych p?ípadech je dokument zve?ejněn ve formátu DOC, DOCX. Takovyto soubor doká?e zobrazit a editovat vět?ina bě?ně pou?ívanych textovych editor?. Va?e p?ípadné náměty ?i informace o problémech p?i zobrazovaní těchto stránek m??ete zaslat na adresu jukl@oasoslouny.cz OP VK 1.1. – vyzva 56 Bakalá?i – oficiální aplikace Copyright ? 2014. All Rights Reserved OA a SO? gen. F. Fajtla, Louny. Facebook Web Design Dallas

sostlouny.cz Whois

Domain Name: SOSTLOUNY.CZ